Poistenje účastníkov zájazdov na Slovensku

Union

Poistenie účastníkov zájazdov na Slovensku

 

Poistenie účastníkov zájazdov zahŕňa rôzne druhy poistení. Poistený má právo vybrať si z nasledovných typov poistenia A, B:

 

typ A)  1) poistenie batožiny

            2) poistenie zodpovednosti za škody

            3) úrazové poistenie

            4) poistenie storna zájazdu

 

typ B    1) poistenie zodpovednosti za škodu

            2) úrazové poistenie

 

Výška poistného na 1 deň a na jednu osobu je stanovená:

 

základné poistné

typ A

typ B

EUR

EUR

dospelé osoby

0,40

0,15

deti do veku 15 rokov

0,20

0,15

 

Účastníci zájazdov, počas ktorých sa vykonávajú športové kurzy, horolezecké, potápačské, speleologické kurzy alebo kurzy lietania sa poisťujú s prirážkou 100% k základnému poistnému, t.j. výška poistného na 1 deň a na jednu osobu je stanovená:

 

prirážka 100%

typ A

typ B

EUR

EUR

dospelé osoby

0,80

0,30

deti do veku 15 rokov

0,40

0,30

 

                                      

 

 

 

Rozsah poistenia a výška poistného krytia pre poistenie účastníkov domácich zájazdov – 712:

 

 

Riziko

Rozsah

Poistná suma

Poistná suma

1.

poistenie batožiny 
aj

 

poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí

                             700,000 EUR

            max. 350,00EUR / 1vec

              spoluúčasť 15,00 EUR

                 21.088,20 SKK

                10.544,10 SKK

                    451,89 SKK

/- poistenie straty dokladov,/

 

náklady na zaobstaranie náhrad. dokladov

                             350,00 EUR

               10.544,10 SKK

/-poist. neskorého dodania batož. leteck. spoločnosťou/

nákup náhradných odevov a toaletných potrieb

            Do 24 hod – 100,00 EUR

            Do 48 hod – 300,00 EUR

                3.012,60 SKK

                9.037,80 SKK

2.

poistenie zodpovednosti za škodu

aj

/-poistenie právnej pomoci/

a) škody na zdraví

b) škody na majetku

c) náklady na advokáta

d) náklady kaucie

spolu za c) a d)

                      100.000,00 EUR

                        35.000,00 EUR

                          2.000,00 EUR

                          3.000,00 EUR

                 max. 5.000,00 EUR

            3.012.600,00 SKK

           1.054.410,00 SKK

                60.252,00 SKK

                90.378,00 SKK

              150.630,00 SKK

3.

úrazové poistenie

 

trvalé následky úrazu

smrť  úrazom

                           7.000,00 EUR

                           3.500,00 EUR

            210.882,00 SKK

           105.441,00 SKK

4.

poistenie storna zájazdu

choroba, úraz, úmrtie, živelná udalosť,

trestný čin, úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby

                   80% stornopoplatku,

                 100% stornopoplatku,

     max. 1.000,00 EUR / 1 osoba

       spolu najviac 3.000,00 EUR

 

 

                30.126,00 SKK

                90.378,00 SKK