Reklamačný poriadok - KingTours - cestovná agentúra Štúrovo

S nami je dovolenka istá!

Fakultatívne zajazdy v Štúrove a v jeho okolí.

SKHUUKDE
Prejsť na obsah

Reklamačný poriadok


Cestovná agentúra KING TOURS, ako autorizovaný predajca zájazdov renomovaných cestovných kancelárií vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA ZÁJAZDU
Objednávateľ má právo podať reklamáciu v prípade, že rozsah a kvalita služieb nezodpovedajú objednanej úrovni.
 
Objednávateľ je ihneď po zistení nedostatku povinný daný nedostatok (udalosť) nahlásiť na mieste poskytovania služieb u zodpovedného pracovníka tak, aby mohol byť nedostatok bez zbytočného odkladu odstránený. Ak sa tak nestalo, prípadne ak klient naďalej trvá na podaní reklamácie, je povinný tak urobiť bezodkladne priamo u organizátora zájazdu alebo u zástupcu (CA KING TOURS) najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia čerpania objednaných služieb.

Reklamáciu zájazdu musí zákazník zaslať písomne, s pripojeným reklamačným protokolom z miesta pobytu potvrdeným delegátom CK, s fotografiami atď., a to doporučene na adresu CK (organizátora zájazdu) alebo na adresu CA (predajcu – KING TOURS, Hlavná 10, 943 01 Štúrovo).
 
Na vyzvanie je povinný poskytnúť vysvetlenie, prípadne doložiť potrebné doklady dokazujúce skutočný stav.

ZODPOVEDNOSŤ CA
Cestovná agentúra KING TOURS podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnými kanceláriami a nevybavuje v ich mene reklamácie. Po prevzatí, resp. doručení reklamáciu zašleme usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.
 
ZODPOVEDNOSŤ CK
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má objednávateľ uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária nenesie nijakú zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dohodnuté v cestovnej zmluve a sú organizované inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, v hoteli či  iných organizáciách. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

Cestovná kancelária sa riadi zákonom 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 
OBSAH REKLAMÁCIE
Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu služieb, ktoré mali nedostatky alebo ktoré neboli poskytnuté vôbec.
   
   • číslo      cestovnej zmluvy,
   • dátum      jej uzatvorenia,
   • označenie      cestovnej kancelárie s ktorou bola zmluva uzatvorená,
   • opis      nedostatkov poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli      poskytnuté vôbec,
   • predstavu      zákazníka o kompenzácii, t. j. bezplatného odstránenia nedostatkov,      náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné,      primeranej zľavy z ceny služby...
   • kontaktné      údaje klienta a bankové spojenie, pokiaľ žiada finančnú kompenzáciu,
   • reklamačný      protokol z miesta pobytu, ktorý obsahuje, pokiaľ možno potvrdenie      kompetentnej osoby na mieste alebo v objekte, fotografie, prípadne ďalšie      doklady a ktorý je podpísaný delegátom CK v prípade, ak sa reklamácia      uplatňuje priamo na mieste poskytovaných služieb.

LEHOTA NA PODANIE REKLAMÁCIE
Reklamácia sa musí uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy. Ak si zákazník v tomto termíne reklamáciu neuplatní, právo na reklamáciu zaniká.
O spôsobe vybavenia reklamácie zákazníka oboznámi usporiadajúca cestovná kancelária v súlade so svojím reklamačným poriadkom.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE
Podrobnosti vybavovania reklamácií sú stanovené v reklamačnom poriadku každej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.
King Tours - cestovna agentura
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
cestovná agentúra

Sídlo: Agátová 1577/17
Prevádzka: Hlavná 10
943 01 Štúrovo

Kontaktné informácie:
Tel.:    036 / 751 05 30
Fax:    036 / 751 05 30
Mobil:  0905 964 585
         0917 558 807
E-mail: agentura@kingtours.sk

Ováracia doba:
Pondelok:  09:00 - 17:00
Utorok:     09:00 - 17:00
Streda:     09:00 - 17:00
Štvrtok:    09:00 - 17:00
Piatok:      09:00 - 17:00

Sobota:     09:00 - 12:00
Nedeľa:     Zatvorené
Ováracia doba:

Pondelok:  09:00 - 17:00
Utorok:     09:00 - 17:00
Streda:     09:00 - 17:00
Štvrtok:    09:00 - 17:00
Piatok:      09:00 - 17:00

Sobota:     09:00 - 12:00
Nedeľa:     Zatvorené
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
cestovná agentúra

Sídlo: Agátová 1577/17
Prevádzka: Hlavná 10
943 01 Štúrovo

GPS:
47°47'55.67"N
18°43'23.62"E
Kontaktné informácie:

Tel.:    036 / 751 05 30
Fax:    036 / 751 05 30
Mobil:  0905 964 585
          0917 558 807
E-mail: agentura@kingtours.sk
Odhlásiť sa
Návrat na obsah