Všeobecné informácie - KingTours - cestovná agentúra Štúrovo

S nami je dovolenka istá!

Fakultatívne zajazdy v Štúrove a v jeho okolí.

SKHUUKDE
Prejsť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky cestovnej agentúry KING TOURS

Článok 1 – Spolupráca s cestovnými kanceláriami
Cestovná agentúra KING TOURS priamo spolupracuje a predáva produkty overených cestovných kancelárií, ktoré sú riadne poistené podľa zákona proti insolventnosti. Produkty cestovných kancelárií, t.j. našich zmluvných partnerov  predávame na základe platnej Zmluvy o obchodnom zastúpení. Všetky ceny jednotlivých zájazdov sú preto totožné s cenami zájazdov konkrétnych cestovných kancelárií, pričom cestovná agentúra KING TOURS berie na vedomie a uplatňuje pre svojich klientov aj rôzne dodatočné akcie a zľavy, ktoré vyhlasujú naši zmluvní partneri. Ako napríklad vernostné zľavy, seniorské zľavy, zľavy pre novomanželov, skupinové zľavy a podobne.
 
Článok 2 – Zmluva o obstaraní zájazdu
Pri objednávaní zájazdu používame výhradne originálne tlačivá „Zmlúv o obstaraní zájazdu“ konkrétnej cestovnej kancelárie, ktorá je samotným organizátorom zájazdu. Po objednaní a zaplatení zájazdu sa klient riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami tej cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom jeho zájazdu. Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ klientovi odovzdávame spolu s uzavretou zmluvou o obstaraní zájazdu a katalógom (ak je k dispozícii v tlačenej forme).
 
Článok 3 – Rezervácia a objednanie zájazdu
Cestovná agentúra KING TOURS pri objednávaní zájazdu pre klienta komunikuje s rezervačnými centrálami jednotlivých cestovných kancelárií. Keďže celý systém funguje na báze rezervácií, cestovná agentúra KING TOURS nevie garantovať aktuálnosť a dostupnosť všetkých kapacít a preto musí jednotlivé dopyty od klientov overovať priamo u zmluvného partnera, ktorý je organizátorom zájazdu.
 
Postup:
   
   1. Klient      si vyberie ubytovacie zariadenie z našej ponuky a vyplní      nezáväzný objednávkový formulár nachádzajúci sa pri každej ponuke s údajmi      o cestujúcich potrebnými k vyplneniu Zmluvy o obstaraní      zájazdu.
 
V prípade, že si klient vybral z ponuky, ktorá sa nenachádza na našej webovej stránke, ale o tejto ponuke sme ho informovali napríklad e-mailom, pošle cestovnej agentúre KING TOURS údaje o cestujúcich e-mailom na adresu agentura@kingtours.sk, alebo sa osobne dostaví k vypísaniu Zmluvy o obstaraní zájazdu do našej kancelárie na Hlavnú 10, Štúrovo.
   
   1. Cestovná      agentúra KING TOURS overí dostupnosť vybraného zájazdu na rezervačnej      centrále cestovnej kancelárie a v prípade dostupnosti zájazd      rezervuje. Čas rezervácie určuje každá cestovná kancelária osobitne      a my ho musíme akceptovať. V období leta sú rezervácie väčšinou      poskytované maximálne na 1 hodinu. Do tohto času je potrebné doručiť na      centrálu cestovnej kancelárie riadne vyplnenú a klientom      podpísanú  Zmluvu o obstaraní zájazdu, inak rezervácia prepadá      v prospech inej čakajúcej cestovnej agentúry, resp. iného čakajúceho      klienta. Cestovná agentúra KING TOURS však potvrdenú Zmluvu o zájazde      pošle na centrálu cestovnej kancelárie iba v prípade, ak klient svoj      záujem o dovolenku potvrdil aj zaplatením požadovanej finančnej      hotovosti za vybraný zájazd. V prípade, že zájazd nie je možné už      rezervovať, napríklad kvôli jeho obsadenosti,  cestovná agentúra KING      TOURS okamžite o tejto skutočnosti informuje klienta a prípadne      ponúkne klientovi náhradné riešenie.
   2. Ak je      vybraná ubytovacia kapacita voľná a pre klienta už zarezervovaná,      pristúpi cestovná agentúra KING TOURS k vypísaniu Zmluvy      o obstaraní zájazdu, pričom použije údaje o cestujúcich, o      ktorých ju klient informoval a následne posiela vyplnenú Zmluvu      o obstaraní zájazdu klientovi e-mailom na schválenie a podpis.      Pokiaľ to časové hľadisko dovoľuje, posiela túto zmluvu klientovi poštou k      podpisu. V prípade, že klient je priamo v kancelárii cestovnej      agentúry KING TOURS, túto „Zmluvu o obstaraní zájazdu“ odsúhlasuje a      podpisuje priamo na mieste.
   3. Po      odsúhlasení údajov zo strany klienta, klient túto zmluvu podpíše      a doručí ju späť cestovnej agentúre KING TOURS e-mailom alebo poštou,      ak to časové hľadisko umožňuje. Následne klient svoj záujem      o dovolenku potvrdí aj úhradou čiastky za vybraný zájazd, vyčíslenej      na Zmluve o obstaraní zájazdu.
Úhradu požadovanej čiastky klient môže realizovať bezhotovostným prevodom zo svojho účtu na účet KING TOURS na základe vystavenej faktúry (pokiaľ je čas od objednania do odchodu na zájazd dlhší ako 10 dní).
V prípade, že čas medzi objednaním zájazdu a odchodom na zájazd je kratší ako 10 dní, tak platbu je potrebné zrealizovať:
   
   • v      hotovosti v kancelárii KING TOURS Hlavná 10, 943 01, Štúrovo. Ako        doklad o úhrade slúži „Príjmový pokladničný doklad“;
   • priamym      vkladom hotovosti na bankový účet KING TOURS na základe vystavenej      faktúry;
   • alebo      bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet KING TOURS., ak klient      zadáva prevodný príkaz z účtu Tatra banky.
   
   1. Akonáhle      cestovná agentúra KING TOURS obdrží od klienta peniaze za objednaný      zájazd, posiela vyplnenú a podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu      na centrálu cestovnej kancelárie, ktorá je organizátorom zájazdu.      Cestovnej kancelárii oznámi prijatie platby za predmetný zájazd a tým      rezerváciu záväzne potvrdí. Od tejto chvíle sa rezervácia stáva platnou,      Zmluva o obstaraní zájazdu je pre klienta záväzná a riadi sa      Všeobecnými zmluvnými podmienkami danej cestovnej kancelárie, ktorá je      organizátorom zájazdu.
   2. Približne      1 týždeň pred odchodom na dovolenku cestovná agentúra KING TOURS obdrží od      cestovnej kancelárie pokyny pre klienta, ktoré obsahujú všeobecné      informácie o dovolenke, ubytovací poukaz, letenku, prípadne cestovný      lístok alebo potvrdenie o cestovnom poistení (podľa rozsahu      objednaných služieb). Cestovná agentúra KING TOURS  tieto dokumenty      skontroluje a odovzdá ich klientovi – osobne, poštou alebo e-mailom.
   3. Niektoré      ubytovacie kapacity, ktoré sa javia už ako obsadené, je možné ešte skúsiť      vyžiadať priamo u zahraničného partnera. Pri týchto „zájazdoch na      vyžiadanie“ však väčšinou cestovné kancelárie požadujú riadne vyplnenie      Zmluvy o obstaraní zájazdu, jej potvrdenie a následne      aj 100% úhradu platby. Je to pre to, aby cestovná kancelária nevyvíjala      zbytočnú námahu na vyžiadanie kapacít, o ktoré by prípadne klient po      potvrdení už neprejavil záujem. Ak by sa nepodarilo od zahraničného      partnera získať dodatočnú ubytovaciu kapacitu, klient má nárok na vrátenie      celej platby, ktorú za takýto zájazd zaplatil, bez akéhokoľvek storno      poplatku.
      
Článok 4 – Zodpovednosť cestovnej agentúry KING TOURS
Cestovná agentúra KING TOURS je zodpovedná za správne vyplnenie Zmluvy o obstaraní zájazdu a po jej potvrdení klientom jej zaslanie na rezervačnú centrálu cestovnej kancelárie; za prevzatie hotovostnej alebo bezhotovostnej platby finančných prostriedkov za zájazd a následne za prevod finančných prostriedkov na bankový účet zmluvného partnera, t.j. organizátora zájazdu podľa vystavenej faktúry alebo potvrdenia o rezervácii. Takisto má cestovná agentúra KING TOURS povinnosť skontrolovať informácie a údaje uvedené na sprievodných dokumentoch, ktorými sú: ubytovací poukaz, letenka, autobusový lístok alebo doklad o uzavretí cestovného poistenia a tieto dokumenty má povinnosť včas odovzdať klientovi pred nástupom na dovolenku, pokým nebolo dohodnuté inak.
 
Cestovná agentúra KING TOURS nezodpovedá za prípadne porušenie záväzkov a povinností svojich zmluvných partnerov voči svojim klientom.
 
Článok 5 – Reklamácie
Cestovná agentúra KING TOURS nie je zodpovedná za záväzky, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o obstaraní zájazdu cestovnej kancelárii, s ktorou má klient túto zmluvu uzatvorenú. Za dodanie objednaných služieb zodpovedná v plnej miere zmluvný partner, t.j. organizujúca cestovná kancelária. V prípade reklamácie a sťažností odporúčame klientom tieto záležitosti riešiť priamo na mieste s delegátom danej cestovnej kancelárie alebo s recepciou ubytovacieho zariadenia. Pokým je v kompetencii delegáta, tak reklamácie klientov by sa mal pokúsiť vyriešiť na mieste.
 
Ak reklamáciu plánujete podať až po návrate domov, spíšte ju na mieste a dajte si ju potvrdiť delegátovi alebo na recepcii, aby bolo zrejmé, že bola oprávnená. Po príchode domov sa obráťte priamo na organizujúcu cestovnú kanceláriu, ktorej doručíte písomnú reklamáciu potvrdenú delegátom alebo recepciou. Priložte k nej aj Vašu Zmluvu o obstaraní zájazdu, v ktorej sú uvedené Vami objednané služby. S reklamáciou sa môžete obrátiť i na našu cestovnú agentúru, kde Vašu reklamáciu zaevidujeme a pošleme ju na centrálu organizujúcej cestovnej kancelárie, ktorá sa v zákonnej lehote k Vašej reklamácii vyjadrí. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať.
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
cestovná agentúra

Sídlo: Agátová 1577/17
Prevádzka: Hlavná 10
943 01 Štúrovo

Kontaktné informácie:
Tel.:    036 / 751 05 30
Fax:    036 / 751 05 30
Mobil:  0905 964 585
         0917 558 807
E-mail: agentura@kingtours.sk

Ováracia doba:
Pondelok:  09:00 - 17:00
Utorok:     09:00 - 17:00
Streda:     09:00 - 17:00
Štvrtok:    09:00 - 17:00
Piatok:      09:00 - 17:00

Sobota:     09:00 - 12:00
Nedeľa:     Zatvorené
Ováracia doba:

Pondelok:  09:00 - 17:00
Utorok:     09:00 - 17:00
Streda:     09:00 - 17:00
Štvrtok:    09:00 - 17:00
Piatok:      09:00 - 17:00

Sobota:     09:00 - 12:00
Nedeľa:     Zatvorené
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
cestovná agentúra

Sídlo: Agátová 1577/17
Prevádzka: Hlavná 10
943 01 Štúrovo

GPS:
47°47'55.67"N
18°43'23.62"E
Kontaktné informácie:

Tel.:    036 / 751 05 30
Fax:    036 / 751 05 30
Mobil:  0905 964 585
          0917 558 807
E-mail: agentura@kingtours.sk
Odhlásiť sa
Návrat na obsah